بخش سوالات رایج در مورد اطلاعات و ضوابظ شرکت ، دستگاه ها

ضمنا بخش سوالات تخصصی مربوط به دستگاه ها و نمایندگی در صفحات مخصوص نمایندگان و فقط برای نمایندگان و سرویسکاران قابل نمایش می باشد.

سوالات بخش مربوط به کارخانه

سوال اول

پاسخ سوال اول

سوال دوم

پاسخ سوال دوم

سوالات بخش مربوط به دستگاه روبوبیکر

سوال اول

پاسخ سوال اول

سوال دوم

پاسخ سوال دوم

سوالات بخش مربوط به دستگاه پرتابل پخت نان غیرمستقیم نان لواش و تافتون

سوال اول

پاسخ سوال اول

سوال دوم

پاسخ سوال دوم

سوالات بخش مربوط به دستگاه پرتابل پخت نان صفحه تخت

سوال اول

پاسخ سوال اول

سوال دوم

پاسخ سوال دوم

سوالات بخش مربوط به دستگاه پهن کن عریض کن تمام اتوماتیک نانوایی

سوال اول

پاسخ سوال اول

سوال دوم

پاسخ سوال دوم

سوالات بخش مربوط به دستگاه پرتابل پخت نان رستورانی

سوال اول

پاسخ سوال اول

سوال دوم

پاسخ سوال دوم

سوالات بخش مربوط به دستگاه پهن کن عریض کن گردپز اتوماتیک نانوایی

سوال اول

پاسخ سوال اول

سوال دوم

پاسخ سوال دوم

سوالات بخش مربوط به دستگاه پرتابل پخت نان بربری

سوال اول

پاسخ سوال اول

سوال دوم

پاسخ سوال دوم

سوالات بخش مربوط به دستگاه چانه گیر پهن کن اتوماتیک

سوال اول

پاسخ سوال اول

سوال دوم

پاسخ سوال دوم